Vriende van die Oorlogsmuseum Jaarvergadering

U word uitgenooi na die Jaarvergadering van die Vriende van die Oorlogmuseum.

Hier is die ADENDA. 

AGENDA VIR DIE  JAARVERGADERING VAN DIE  VRIENDE VAN DIE OORLOGMUSEUM,

OP 2 NOVEMBER 2019, OM 9H30, BY DIE OORLOGMUSEUM

1.     OPENING

2.     LESING:  VICKY HEUNIS – KRYGSGEVANGENEKUNS

3.     VERSKONINGS

4.     LIEF EN LEED

    4.1   STEVE WATT

5. NOTULE VAN VERGADERING GEHOU OP 27 OKTOBER 2018

5.1 SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE

6. JAARPROGRAM 2019:

1.     KESTELL KRANSLEGGING

2.     PHILIPPOLIS UITSTAPPIE

3.     BITTEREINDER GEDENKLESING

4.     SOP EN SJERRIE-AAND

5.     SEPTEMBER TOER – PRETORIA TAK

 

7. ERELIDMAATSKAP

8. LEDEGELD

9. JOERNALE

10.MUSEUMAANGELEENTHEDE  -  TOKKIE PRETORIUS

11. FINANSIELE VERSLAG VAN VORIGE VOORSITTER VIR UITSTAANDE JARE

12.LEDELYS

13. VOORSITTERSVERSLAG

14.FINANSIELE VERSLAG VIR AFGELOPE JAAR – 1 OKTOBER 2018 TOT 30 SEPTEMBER 2019

15 BESTUURSVERKIESING

16NUWE SAKE:

17 NUWE TAK – WES KAAP

18 TYDSDUUR VIR BESTUUR IN POSTE/VOORSITTER  - ? GRONDWET VERANDERING

19 NUWE ERELEDE

20. HERDENKINGS GELEENTHEDE 2020:

1.MODDERRIVIER - 28/11/219

2. PAARDEBERG – 22/02/2020

3.SANNASPOS – 31/03/2020