Nuus

Nuus

Die bestuur van BAK moes noodgedwonge weens die Covid19 virus pandemie en die grendeltyd waarin ons is die Eretoekenningsgeleentheid wat op 9 Junie 2020 sou plaasvind, uitstel na 2021. Ons vra om verskoning vir enige ongerief aangedoen.

Die bestuur sal u ter gelegenertyd verder op hoogte hou.

Vriendelike groete

Hennie Maartens

Sekretaris.

‘n Splinternuwe kursus by AKADEMIA. Skryf in, moenie wag nie, en boonop is dit in AFRIKAANS.

Baccalaureus Legum (LLB)

Akademia se LLB-graad is daarop gerig om bekwame, vaardige en dinamiese regsgraduandi te lewer wat toegerus is met ’n deeglike kennis en begrip van toepaslike regsbeginsels. Dit bied die nodige voorbereiding vir studie op meestersvlak en ontwikkel navorsingskapasiteit in die metodologie en tegnieke van die vakgebied.

WEBWERF: https://akademia.ac.za/index.php/kontak-ons/

AKADEMIA NUUSBRIEF

BRIEF VAN DIE AKADEMIESE HOOF.

Bestaande universiteite dwarsoor die Westerse wêreld is vandag dikwels in die greep van polities korrekte ideologieë. In ʼn ouerige artikel oor polities korrekte handeling aan enkele universiteite in die VSA gee Craig B. Anderson (1993) onder meer die volgende voorbeelde hiervan. ʼn Groep studente by Brown Universiteit het die afbeelding van ʼn man wat tydens ʼn siësta onder ʼn groot Meksikaanse hoed slaap op ʼn partytjieuitnodiging geplaas. Nadat ʼn student gekla het dat die uitnodiging onsensitief jeens Meksikane is, het die raad alle partytjies met ʼn etniese tema verbied.

Daar is nog vele voorbeelde van oordrewe, eintlik onsinnige, politiese korrektheid waarna Anderson verwys. Alle aanduidinge is dat die aandrang op politieke korrektheid intussen verhewig het. Verskeie studente en dosente loop daaronder deur, en voel steeds minder spontaan tot hul universiteite verbind.

Nou, hoe moet hierop geantwoord word? ʼn Vanselfsprekende antwoord is om op die belangrikheid van die reg op vrye meningsuiting te wys. En daarin is gewis ʼn bepaalde waarheid opgesluit. Die bedoeling hieronder is daarom ook nie om dié reg te betwis nie.

Nogtans lê die sleutel tot ʼn oplossing van die probleem nie in die blote beroep op die kultuur van regte opgesluit nie. Die oplossing moet eerder in ʼn egte gemeenskapsuniversiteit gesoek word. Dit wil sê ʼn universiteit wat lewensbeskoulik deur ʼn grondliggende samehang, ʼn ooreenstemmende tradisie, en selfs soortgelyke gebruike, gekenmerk word. Hedendaagse universiteite wat deur polities korrekte ideologieë geregeer word, word nie deur so ʼn samehang gekenmerk nie. Die gevolg is intense vorme van versplintering onder hul studente en dosente, eerder as wyses waarop gemeenskap onderling gestig en uitgebou word.
 
Groete
Prof. Danie Goosen

Akademia MSW (Maatskappyregistrasienommer: 2005/024616/08) is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as privaat hoëronderwysinstelling geregistreer ingevolge die Wet op Hoër Onderwys, 1997 • Registrasienommer: 2011/HE08/005

Fisiese adres
Von WIllichlaan, 284
Centurion

U word uitgenooi na die Jaarvergadering van die Vriende van die Oorlogmuseum.

Hier is die ADENDA. 

AGENDA VIR DIE  JAARVERGADERING VAN DIE  VRIENDE VAN DIE OORLOGMUSEUM,

OP 2 NOVEMBER 2019, OM 9H30, BY DIE OORLOGMUSEUM

1.     OPENING

2.     LESING:  VICKY HEUNIS – KRYGSGEVANGENEKUNS

3.     VERSKONINGS

4.     LIEF EN LEED

    4.1   STEVE WATT

5. NOTULE VAN VERGADERING GEHOU OP 27 OKTOBER 2018

5.1 SAKE VOORTSPRUITEND UIT DIE NOTULE

6. JAARPROGRAM 2019:

1.     KESTELL KRANSLEGGING

2.     PHILIPPOLIS UITSTAPPIE

3.     BITTEREINDER GEDENKLESING

4.     SOP EN SJERRIE-AAND

5.     SEPTEMBER TOER – PRETORIA TAK

 

7. ERELIDMAATSKAP

8. LEDEGELD

9. JOERNALE

10.MUSEUMAANGELEENTHEDE  -  TOKKIE PRETORIUS

11. FINANSIELE VERSLAG VAN VORIGE VOORSITTER VIR UITSTAANDE JARE

12.LEDELYS

13. VOORSITTERSVERSLAG

14.FINANSIELE VERSLAG VIR AFGELOPE JAAR – 1 OKTOBER 2018 TOT 30 SEPTEMBER 2019

15 BESTUURSVERKIESING

16NUWE SAKE:

17 NUWE TAK – WES KAAP

18 TYDSDUUR VIR BESTUUR IN POSTE/VOORSITTER  - ? GRONDWET VERANDERING

19 NUWE ERELEDE

20. HERDENKINGS GELEENTHEDE 2020:

1.MODDERRIVIER - 28/11/219

2. PAARDEBERG – 22/02/2020

3.SANNASPOS – 31/03/2020

Geagte Kultuurvriende,

 

Geliewe kennis te neem van ‘n Algmene Jaarvergadering van die Bloemfonteinse Afrikaner Kultuurraad (BAK), wat gehou sal word op Dinsdag 19 November 2019 om 18:00 te APK Kerkgebou, Topsy Smihstraat 1, Langenhovenpark, Bloemfontein.

 

Die sakelys en aanverwante dokumente sal voor die tyd aan u per epos versend word.

 

Alle lidorganisasies, individuele lede en belangstellendes in die Bloemfonteinse kultuurgemeenskap is welkom om die vergadering by te woon.

 

U teenwoordigheid is van die uiterste belang. As u nie teenwoordig kan wees nie stuur asb ‘n afgevaardigde in u plek. Baie dankie.

Vriendelike groete

dr.Hennie Maartens. sekretaris.

Brief van die Dekaan: Geestewetenskappe

Akademia se programaanbod het in 2012 afgeskop met studies hoofsaaklik in die Ekonomiese- en bestuurswetenskappe. Groot was die opgewondenheid toe Akademia, nadat daar aan die statutêre vereistes voldoen is, aan die begin van 2019 vir die eerste keer studente vir die kwalifikasie BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) ingeneem het. Sodoende is jare gelede se planne vir die uitbreiding van studierigtings na die geesteswetenskappe verwesenlik. Hierdie was die eerste stap in die totstandkoming van die Fakulteit Geesteswetenskappe by Akademia.

Groot planne word beraam vir die uitbreiding en ontwikkeling van hierdie fakulteit. Goedgekeurde akademiese programme in hierdie fakulteit sal binnekort bekendgestel word. Hou die maandelikse nuusbrief dop vir meer inligting hieroor. Ander programme dien tans vir goedkeuring, en ander kwalifikasies word steeds ontwikkel. Die oogmerk is om ʼn volledige programaanbod in hierdie fakulteit aan te bied.

Teen hierdie agtergrond word ʼn mooi toekoms vir die Fakulteit Geesteswetenskappe voorsien om ʼn kreatiewe en voortreflike opvoedingsrol te speel in Akademia se huidige verspreideleermodel en vir die toekomstige kampusmodel waarna ons streef.

Groete
Prof. Pieter Duvenage

 

 

LIEFDE VIR DIE AARDE.

Dit is algemene kennis dat miljoene ton plastiek reeds die oseane besoedel het. Fossielbrandstof het die lewensbelangrike samestelling van die atmosfeer   drasties versteur: vullishope en begraafplase vul groot areas van die aarde se oppervlakte en brei daagliks uit. Ondanks die gevaarligte vir die lewe op ons planeet, word daar steeds veel te min hieromtrent besin en gedoen. Die wil tot selfbelang oorheers ons wil tot oorlewing.

 

Die bestuur van die BAK doen ‘n beroep op en rig ‘n versoek aan sy ledeorganisasies en aan die media om sy lede en sy lesers aan te moedig om:-

  • bewustelik te leef;
  • analities en denkend oor sowel besoedeling as bewaring in eie heem — op eie werf, op elke skoolterrein, in en langs die strate van hulle tuisdorp en stad, op die rand van hulle stad, in hulle provinsie, langs die paaie van die  land en in elke provinsie — te (begin) besin;
  • om sowel ledeorganisasies as ander instansies verby besinning en praat te probeer neem in inisiatiewe wat die uitsteek van die hande uit die moue verg.
  • Dus: om ‘n daadwerklik liefde vir die aarde in die praktyk uit te leef
  • en die bewaring en behoud van lewe op die planeet, in Suid-Afrika en plaaslik met die erns wat dit verdien, te bevorder.
  • en om mense aan te moedig om sakke van herwinbare materiaal in plaas van plastiese houers aan te koop.

Daar is na bewering miljoene mense in Suid-Afrika wat daagliks nie genoegsame voedsel inneem nie. Gebrek aan voedsel lewer talle nadelige gevolge soos oa swak konsentrasie in skole en ‘n uitsiglose lewensverwagting. In skrille kontras hiermee beland heelwat ongebruikte kos in vullissakke.

Die bestuur van die BAK doen ‘n beroep op en rig ‘n versoek aan sy ledeorganisasies om sy lede aan te moedig om ongebruikte voedsel aan organisasies en kerke te skenk wat noodlydendes in die verband bystaan

Die Ou Presidensie Historiese Vereniging benodig vier persone wat deel van die span kan wees met die jaarlikse Rapportryers Vasvra !

Dv op Donderdagaand 12 September 2019 om 18:30 te Laerskool Sentraal in  (Andries Pretorius str.)

‘n Algemene kennis vasvra en oor die boek Levitikus.

Aantwoord asb. spoedig moontlik.

Ons waardeer u belangstelling en deelname.

Kultuurgroete.

Lambertus v Rensburg

051 422 5283 / 072 418 8665 

Netwerk is ʼn onafhanklike, nie-politiese, vrywillige, Christelike Afrikaanse organisasie.Ons strewe is om verskillende organisasies, instansies en individue wat hulle beywer vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur, met mekaar te laat ‘netwerk’.

Ons bereik ons doel deurdat ons:

• Netwerke tussen relevante organisasies en mense skep;

• Inklusief met almal saamwerk en assosieer;

• Nie voorskriftelik is oor wat ander doen nie, maar saam werk en gesels;

• Die optimale benutting van bronne fasiliteer;

• Samewerking verkry deur waarde toe te voeg en diens te lewer;

• Aksies skep en lewer waar daar gapings is;

• Aksies en gesprekke inisieer, stimuleer en versnel.

Netwerk het in Mei 2019 begin met sake-etes op die laaste Vrydag van elke maand.Dit het reeds gelei tot baie suksesvolle netwerk-geleenthede vir Afrikaanse besighede in Windhoek. Teen ʼn klein bedrag kan jy die ete gedeeltelik borg, en die geleentheid kry om jou besigheid voor te stel aan almal wat bywoon.Kontak ons om deel te raak van die volgende geleentheid. Die res van die jaar se etes word gehou op:

 

• 30 Augustus 2019

• 27 September 2019

• 25 Oktober 2019

• 29 November 2019

Profiel van 'n Afrikaanse Sakeleier

Nicolaas Cornelius Tromp is op 13 April 1949 in Windhoek gebore. Nadat hy gematrikuleer het aan Windhoek Hoërskool, waar hy ook die hoofseun was 1967, behaal hy die graad BCom aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Hy trou in 1971 met Denése de Villiers en 2 seuns en 2 dogters is uit die huwelik gebore. Al vier die kinders lewer vandag ʼn selfstandige bydrae tot die uitbou van die Nictus groep in Namibië en Suid-Afrika. Hy is ook die trotse oupa van 13 kleinkinders.

 

Hy sluit in 1974 by die Nictus Groep aan waar hy in 1979 as Besturende Direkteur van Nictus Beperk aangestel word.Hy dien ook as voorsitter van verskeie direksies van die NICTUS-groep.

 

Nictus groep breihulle sake belange in 1980 uit na die Republiek van Suid-Afrika onder sy leiding as Besturende Direkteur. Hy dien ook as Voorsitter van Veritas Eksekuteurskamer (Edms) Bpk, as Direkteur van Nictus Holdings Beperk in Namibië en as trustee van verskeie trusts vir die afgelope 45 jaar. 

 

Hy is ’n stigterslid van die Namibiese Effektebeurs in 1992 en dien ook as voorsitter van die Uitvoerende Komitee van die Namibiese Effektebeurs vanaf 1994–1997. Vandag is die Namibiese Effektebeurs steeds die tweede grootste in Afrika. Hy dien ook op die bestuur en as Voorsitter van die Afrikaanse Sakekamer in Windhoek vir 15 jaar.

Op kerklike terrein dien hy as lid van die kerkraad van Windhoek-Eros vir 14 jaar. Hy dien ook as lid en ondervoorsitter op die Finansiële Kommissie van die NG Kerk Sinode in Namibië.

 

Sy passie vir Afrikaanse onderwys word gesien in sy termyn as Voorsitter van die skoolkomitee van Windhoek Hoërskool. Hy is die trotse ontvanger van die Orde van die Vriend van Windhoek Hoërskool.

 

Op kulturele terrein was Nico die eerste Presidentsverkenner van Die Voortrekkers in Namibië. Hy dien as konsultant en finansiële adviseur van Die Voortrekkers in Namibië en ontvang die Orde van Vriend van Die Voortrekkers.

 

Met behulp van sy strategiese leiding en finansiële kundigheid het Voortrekker-bates soos Trekkersbron vir Afrikanerkinders behoue gebly. In September 2013 is hy eenparig deur die Hoofbestuur van Die Voortrekkers in Suid-Afrika aangewys as Hoofbeskermheer van Die Voortrekkerbeweging in Suid-Afrika en Namibië.

 

Onafhanklikheidswording het vir die Afrikaners in Namibië geweldige implikasies gehad. Gevestigde Afrikaanse kultuurorganisasies het oornag uit Namibië onttrek. Soos wat die Suid-Afrikaanse weermag uit Namibië onttrek het, het die getalle van Afrikaners in die land dramaties gekrimp. 

 

Afrikaner-erfenisterreine het verlate en leeg gestaan en oor tyd verwaarloos. Afrikaanse en ander regeringskole was verplig om uitsluitlik Engels as onderrigtaal te begin gebruik. 

’n Klein groepie Afrikaners het egter besef dat Afrikanerkultuur en ekonomiese tradisies nie oor die langtermyn bewaar en uitgebou sou word in Namibië nie. Onder die voorsitterskap van Nico Tromp (2006–2011) en die betrokkenheid van Afrikanerleiers soos Dr Callie Opperman, Polla Steyn, Ernst Stals en Jurie Viljoen, is die organisasie Netwerk vir Afrikanerbelange gestig. Netwerk het uitgereik na die enkele oorblywende Afrikanerorganisasies en begin om die werksaamhede te koördineer. Daarby het Netwerk Afrikaner eiendomme en finansiële bates in Namibië gekonsolideer in samewerking met die Selfhelp Trust, sodat die bates aangewend kan word vir die bevordering

 

van Afrikanerkultuur. 

Die Selfhelp Trust, waarvan Nico ook die voorsitter is, het in die middestad van Windhoek ’n bymekaarkomplek vir Afrikaners opgerig en dit, Ons Erfdeel,genoem. Op die terrein is die Bittereinder-monument, een van die min Afrikanermonumente in Namibië. Ons Erfdeel huisves vandag ’n Afrikaner argief, biblioteek en is ’n bymekaarkomplek vir Afrikaner kultuurorganisasies. Akademia is ’n Christelike hoëronderwysinstelling wat ook gevestig is by Ons Erfdeel waar studente in Afrikaans in Namibië tot op tersiêre vlak opleiding kan ontvang.

 

Die boodskap is duidelik: Ons as Namibiese Afrikaners is steeds hier, ons is steeds georganiseerd en ons lewer nog steeds ’n bydrae tot Namibië en sy mense. Die Selfhelp, Die Selfhelp Trust het ondersteuning gebied aan Afrikaners wat op eie inisiatief twaalf privaat Christelik-Afrikaanse skole regoor die land gestig het. Uit eie kapitaal het Afrikaners die skole gefinansier, onderwysers betaal en geboue opgerig wat in geldwaarde gesamentlik almeer as ’n biljoen Namibiese Dollar werd is.Vandag is daar duisende Afrikaanse kinders wat kwaliteit onderwys op Christelike grondslag in hulle moedertaal ontvang, iets wat baie Afrikaanssprekendes in Suid-Afrika steeds as vanselfsprekend aanvaar.Netwerk het ook leiding geneem om betrokkbetrokke te raak by Rapport Onderwysfonds se beurskomitee.

 

Op dié manier verseker hulle dat voornemende Afrikaanse studente beurse kry om die kennis wat hulle verkry te kom terug ploeg in Namibië.

’n Kultuurgemeenskap,soos Afrikaners, is nie gebonde aan landsgrense nie en saammet Dr Callie Opperman, het Nico ’n leidinggewende rol gespeel in die totstandkoming van ’n kulturele vennootskap tussen Netwerk en die Federasie vir  Afrikaanse Kultuurverenigings (FAK) in Julie 2013. Dit is die eerste internasionale v e n n o o t s k a p tussen twee gelykwaardige Afrikanerorganisasies van die aard.” Vir die eerste keer sedert 1929, het die FAK ʼn Namibiër, Dr Callie Opperman op hulle direksie aangestel en vereer hulle met hul Toekenning vir Uitnemende Leierskap, Nico Tromp in 2013. Hy het hierdie gesogte toekenning ontvang vir sy saakmakende en rigtinggewende leierskap, harde werk, deursettingsvermoë en selfopoffering om vir die Afrikaners in Namibië ’n kulturele- en saketoekoms te skep.Sy boodskap aan jong Afrikaners in Namibië wat nou die sakewêreld wil betree, is baie opwindend.Namibië is ʼn paradys vir entrepreneurs wat bereid is om baie hard te werk en wie se lewensfilosofie gebou word op Bybelse beginsels. ʼn Liefde en ʼn passie om eie identiteite met uitnemendheid te bewaar en uit te bou.Sukses is gebaseer op passievolle leierskap wat ʼn passie het vir dit wat jy in glo, ʼn gefundeerde waardestelsel, ʼn liefde vir eie identiteit en die stel van ander se belange bo jou eie, is absoluut van kardinale belang om in en buite die Republiek van Namibië ʼn sukses te maak. Jou leuse moet wees om nie te koop wat jy nodig het nie, maar koop slegs dit waarsonder jy nie kan klaar kom nie.

 

Daar is geen rede hoekom jong entrepreneurstalent in Namibië nie suksesvol kan wees nie.Jong Afrikaners moet egter kennis neem dat tyd ʼn baie belangrike rol speel in die opbou van ʼn onderneming.Voortdurende transformasie, oneindige geduld en passievolle deursettingsvermoë bly die basiese bestanddele van sukses en goeie leierskap.

Page 1 of 3