Jaarverslag 2022/2023

JAARVERSLAG VAN DIE BLOEMFONTEINSE AFRIKANERKULTUURRAAD (BAK) VIR 2022/2023

Vergaderinge van die Bestuur

Die Bestuur het gereeld, minstens kwartaalliks, vergader met gestruktureerde sakelyste en notules.

Jaarlikse Eretoekeningsfunksie

Die jaarlikse funksie het op 21 September 2023 by die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke plaasgevind.  Erkenning is gegee aan mev. Annelien Diedericks, mev. Leana Lategan en prof. Andries Raath vir hul jarelange bydrae tot die Afrikaanse taal en kultuur.

Media-vrystellings

Geen media-vrystelling is gedurende die verslagjaar gedoen nie.  Gesprekke het wel tussen die BAK en die FAK-kultuurnetwerk plaasgevind rakende algemene erfenisbewaring. Daar is ook deur die BAK gesprekke gevoer rakende herstelwerk aan die ruiterstandbeeld van genl. Christiaan Rudolph de Wet.

Ledegroei

Die sakelys het deurentyd nuwe lede hanteer en daar was wel groei in 2023 rakende individue, maar nie rakende organisasies nie.

Bestuursamestelling

‘n Woord van dank aan die volgende persone wie op die Bestuur vir 2022/2023 gedien het:

Mnr. Willie Engelbrecht                     Voorsitter

Mev. Marda Oosthuysen                    Onder Voorsitter

Prof. Barry Frey                                  Sekretaris

Mev. Karin Botha                               Tesourier

 

Mnr. Marius de Vos                            Gekoöpteerde lid